Reparatievoorwaarden

 1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die door de cliënt zijn opgegeven. Indien geen duidelijke klachten zijn opgegeven worden de door de monteur geconstateerde gebreken/fouten hersteld.
 2. De reparatieprijs wordt vastgesteld op basis van een Reparatietarief en de eventueel te gebruiken materialen (onderdelen), inclusief btw. De reparatie, c.q. onderdelen dienen direct contant of per pin transactie aan de monteur te worden betaald
 3. Op verzoek van cliënt geeft de monteur een (eventueel schriftelijke) prijsopgave
 4. Er worden geen onderdelen geïnstalleerd of gemonteerd die door de cliënt zelf worden aangeleverd.
 5. Als bij onderzoek blijkt dat de van de reparatie hoger zal zijn dan de prijsopgave, dan wordt aan de cliënt gevraagd of hij/zij het apparaat voor een hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de cliënt (bij schriftelijke prijsopgave is ook een schriftelijke bevestiging van cliënt noodzakelijk om tot reparatie over te gaan).
 6. De cliënt kan eventueel van verdere dienstverlening door de reparateur afzien en eventueel gedemonteerde apparaten worden in overleg met cliënt gedeeltelijk of geheel weer gemonteerd. De cliënt betaalt dan alleen het reparatietarief incl. btw
 7. Indien voor reparatie onderdelen door derden geleverd moeten worden, zal de reparateur geen extra kosten in rekening brengen voor het 2e bezoek en zal hij trachten de cliënt te informeren over de vermoedelijke wachttijd. De cliënt kan de reparateur niet aan deze wachttijd houden.
 8. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt er bij reparatie uitsluitend gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met de cliënt is besproken, ruil of alternatieve onderdelen, dit wordt duidelijk vermeld op de reparatie bon.
 9. Een reparatie zal op een zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat weer volledig aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften voldoet. Indien dit niet mogelijk is zal de monteur dit aan de cliënt meedelen en het apparaat niet repareren en afkeuren voor verder gebruik.
 10. De reparateur is aansprakelijk voor diefstal, verlies en uiterlijk zichtbare schade aan de apparaten welke worden meegenomen voor reparatie, alsmede voor verlies van toebehoren en accessoires.
 11. Na reparatie ontvangt de cliënt een reparatierapport inhoudende een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en de vervangen onderdelen.
 12. De reparateur geeft na een voltooide reparatie een garantie van een maand op de uitgevoerde reparatie en de daarbij gebruikte onderdelen (tenzij anders vermeld op de bon). Deze garantie gaat in na betaling van de uitgevoerde reparatie. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, slangen en rubbers alsmede op reparaties, verricht aan apparaten met bliksem-, water-, of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatie bon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 13. Bij opnieuw optreden van hetzelfde gebrek binnen de garantietermijn, zal de reparateur een prijsopgave doen van deze nieuwe reparatie.
 14. Als blijkt dat reparatie te kostbaar is, dan wordt het reparatietarief verrekend bij eventuele aanschaf van een nieuw product dat bij Engelen Witgoed wordt aangeschaft.
 15. De reparatie die wordt uitgevoerd voor het reparatietarief zal altijd plaatsvinden binnen een straal van 20 kilometers vanaf het filiaal van Engelen Witgoed
 16. Engelen witgoed repareert ook binnen de fabrieksgarantie van 2 jaar voor de Apparaten van Bosch/Siemens. Deze reparatie kan alleen onder garantie worden uitgevoerd als er geen derden partijen hebben deelgenomen aan deze reparatie.
 17. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de voorgaande reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
 18. Besluit de cliënt af te zien van opnieuw repareren, dan wordt alleen een restitutie gedaan van in de eerste reparatie vervangen onderdelen (incl. btw). Hiermede worden deze onderdelen weer eigendom van de reparateur en zullen dan weer uit het apparaat worden verwijderd.
 19. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de voorgaande reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de cliënt berekend.
 20. Na een hernieuwde reparatie begint de in artikel 12 genoemde garantietermijn opnieuw te lopen.
 21. Na onderzoek c.q.  reparatie van het aangemelde apparaat, dient de cliënt de rekening direct aan de monteur te voldoen.